r

Privacyverklaring

Residence Le Mouron Rouge, gevestigd aan 1115 Route du Luc BP 9 83680 La Garde-Freinet Frankrijk Tél: 00 33 (0)4 94 43 66 33 Port: 00 33 (0)6 10 20 73 39, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.lemouronrouge.com
Le Mouron Rouge
1115 Route du Luc BP 9
83680 La Garde-Freinet Frankrijk
Tél: 00 33 (0)4 94 43 66 33 Port: 00 33 (0)6 10 20 73 39 +33494436633

D. Ponticorvo is de Functionaris Gegevensbescherming van Residence Le Mouron Rouge Hij/zij is te bereiken via reservation@lemouronrouge.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Residence Le Mouron Rouge verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reservation@lemouronrouge.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Residence Le Mouron Rouge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling of reservering.  

Geautomatiseerde besluitvorming
Residence Le Mouron Rouge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Residence Le Mouron Rouge) tussen zit. Residence Le Mouron Rouge gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: beds24.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Residence Le Mouron Rouge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 1 maand
Reden Personalia > Bewaartermijn > 1 maand
Reden Adres > Bewaartermijn > 1 maand
Reden Enzovoort > Bewaartermijn > 1 maand
Delen van persoonsgegevens met derden

Residence Le Mouron Rouge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Residence Le Mouron Rouge gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar reservation@lemouronrouge.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Residence Le Mouron Rouge zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Residence Le Mouron Rouge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Residence Le Mouron Rouge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via reservation@lemouronrouge.com

Scroll naar boven